Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del lloc web i/o applicació www.primerapedra.com, d’ara endavant “la web o applicació”, del qual és titular i propietària Everest Gestió, amb NRT L-708523-E radicada a la plaça Rebés núm 9, AD500 Andorra la Vella, d’ara endavant “Everest Gestió”. L’accés a lloc web i/o applicació és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de lloc web i/o applicació es facilita informació general sobre el mon de la pedra seca, amb la finalitat de promoure-la internacionalment.

RESPONSABILITATS

Everest Gestió no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de lloc web i/o applicació i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de lloc web i/o applicació o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda en el lloc web i/o applicació és la vigent en la data de l’última actualització, i Everest Gestió no garanteix l’absència d’errors en l’accés al lloc web i/o applicació ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. Everest Gestió es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del lloc web i/o applicació en la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Everest Gestió es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del lloc web i/o applicació i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Everest Gestió es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al lloc web i/o applicació així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquesta web i/o aplicació i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i aquesta web. Així mateix, Everest Gestió no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al lloc web i/o applicació.
L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del lloc web i/o applicació contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del lloc web i/o applicació. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del lloc web i/o applicació com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per el lloc web i/o applicació en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a lloc web i/o applicació, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota lloc web i/o applicació, etc ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d’Everest Gestió, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web i/o applicació ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web i/o applicació sense el consentiment previ i per escrit d’Everest Gestió. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del lloc web i/o applicació no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d’Everest Gestió o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del lloc web i/o applicació només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web i/o applicació o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web i/o aplicació, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS

Everest Gestió es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del lloc web i/o applicació a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del lloc web i/o applicació com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, Everest Gestió es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

ACCEPTACIÓ

L’ús del lloc web i/o applicació implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a lloc web i/o applicació atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del lloc web i/o applicació.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.