Cabana del bony de Vellatocina (G0143)

Cabana
Ordino - Planell del Culitx 2511 m

Descripció

Cabana parcialment derruïda de planta quadrada i recolzada sobre una roca de grans dimensions que alhora fa de quart mur d’1,50 metres d’alçària. Els murs són de pedra seca i només en queden 80 centímetres d’alçària. La construcció fa 80 centímetres de gruix per 2,20 metres d’amplada i profunditat. No queden restes de la coberta, perquè probablement va ser feta amb materials vegetals. Es troba al planell del Colitx, sota l’Hortell, anant cap al bony de Vellatocina.

Notes

Un bony topogràficament és una protuberància que sobresurt d’un entorn que hauria de ser llis. Segurament aquest mot té un origen preromà.
El mot Hortell significa ‘terra de sota una congesta en què al llarg del temps ha anat creixent la vegetació’.

Contribució: Gemma Adellach
markerid_131